Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Autorijschool A-Twaalf Jan Hurkmans

Artikel     1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst Rijopleiding Rijbewijs B en alle overige producten afgenomen bij verkeersschool Autorijschool A-Twaalf Jan Hurkmans (hierna te noemen AAT).
1.2 Onder een Rijopleiding Rijbewijs B wordt in deze voorwaarden verstaan een rijopleiding waarvan het lesprogramma en de daarvoor noodzakelijke faciliteiten voldoen aan de door AAT gestelde normen en kwaliteitseisen. De rijopleiding kent de uitvoeringsvorm als een regulier tempo.

Artikel     2. Algemeen.
2.1 Een overeenkomst Rijopleiding Rijbewijs B komt tot stand door ondertekening van het contract.
2.2 De Rijopleiding Rijbewijs B (regulier tempo) kan/mag in overleg in termijnen betaald worden:
Als de leerling niet op tijd betaald, kan AAT de rijopleiding opschorten en/of de overeenkomst Rijopleiding Rijbewijs B ontbinden. Bij opschorting blijft de betalingsplicht onverminderd bestaan. Bij ontbinding is de leerling annuleringskosten verschuldigd zoals vermeld in artikel 3.1 van deze voorwaarden.
2.3 Alle overige producten moeten bij afname betaald worden (m.u.v. de tussentijdse toets en het praktijkexamen; deze moeten bij aanvraag betaald worden). Als de leerling niet op tijd betaald, kan AAT de rijopleiding opschorten. Bij opschorting blijft de betalingsplicht  onverminderd bestaan. AAT kan de Rijopleiding Rijbewijs B opschorten bij het wegvallen van de instructeur (om ernstige reden of door ziekte). De leerling kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of andere
compensatie.

Artikel     3. Annulering.
3.1 De leerling kan de Rijopleiding Rijbewijs B (regulier tempo) alleen schriftelijk annuleren. Hiervoor zijn de volgende kosten verschuldigd:
Binnen 2 werkdagen vóór een rijles 100% van de prijs;
Binnen 4 weken vóór de tussentijdse toets of het praktijkexamen 100% van de prijs.
3.2 De leerling kan alle overige producten alleen schriftelijk annuleren. Hiervoor zijn de volgende kosten verschuldigd:
Binnen 1 week vóór de theorieopleiding en tijdens de theorieopleiding 100% van de prijs;
Binnen 4 weken vóór de tussentijdse toets of het praktijkexamen 100% van de prijs.
3.3 Afmelden rijles bij ziekte.
Leerling kan zijn of haar rijles maximaal 6 uur voor aanvang van de les annuleren. Wanneer dit niet gebeurd zal de gehele geplande lestijd doorberekend worden.

Artikel     4. Toelatingseisen.
4.1 Om deel te kunnen nemen aan de Rijopleiding Rijbewijs B moet de leerling voldoen aan de volgende eisen:
De minimum leeftijd is 16,5 jaar (tijdelijk i.v.m. proef begeleid rijden);
Er is geen ontzegging van de rijbevoegdheid;
De betalingen zijn conform artikel 2;
In het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat tijdens de tussentijdse toets en het praktijkexamen;
In het bezit zijn van een verklaring van geschiktheid van het CBR tijdens de gehele rijopleiding;
(voor de Rijopleiding Rijbewijs B (14 dagen) volledig beschikbaar).
Als de leerling niet voldoet aan de in artikel 4.1 gestelde eisen kan AAT verdere toelating tot de rijopleiding weigeren. De leerling is dan annuleringskosten verschuldigd zoals vermeld in artikel 3 van deze voorwaarden.

Artikel     5. Verplichtingen.
5.1 De Rijopleiding Rijbewijs B leidt de leerling op totdat hij/zij op een verantwoorde wijze deel kan nemen aan het praktijkexamen van het CBR.
5.2 De Rijopleiding Rijbewijs B is gebaseerd op het gemiddeld aantal rijlessen in het  afgelopen jaar. Als de leerling meer of minder rijlessen nodig heeft, worden deze verrekend.
5.3 De rijopleiding wordt zoveel mogelijk door dezelfde instructeur en in de leswagen van  hetzelfde merk en type gegeven.
5.4 De leswagen voor de rijopleiding is voorzien van een inzittendenverzekering met een dekking die gelijk is aan het gebruik in de branche.
5.5 Tijdens de rijopleiding is de leerling niet aansprakelijk voor schade aan derden tenzij deze is te wijten aan opzet, grote schuld of het gebruik van een stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden zoals vermeld in artikel 6.2 van deze voorwaarden.
 
Artikel     6. Aansprakelijkheid.
6.1 De leerling zal zich tijdens de rijopleiding conform de gangbare normen gedragen. AAT kan de rijopleiding beëindigen indien het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft. De leerling krijgt de betaalde termijnen minus de afgenomen producten terug.
6.2 Tijdens de rijopleiding is AAT niet aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door de leerling als gevolg van opzet, grove schuld of het gebruik van een stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden zoals:
Alcohol;
Drugs;
Lachgas;
Combinatie van stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
Alle overige stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
6.3 De aansprakelijkheid van AAT is ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. AAT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst Rijopleiding Rijbewijs B.
6.4 LET OP!! Wanneer er na herhaaldelijk negeren en erop attenderen van de te rijden snelheid, een bekeuring voortkomt is deze boete voortaan voor de leerling. Er zal bij de desbetreffende les een aantekening gemaakt worden op de leskaart.

Artikel     7. Klachten.
7.1 De leerling kan een klacht melden bij de instructeur zodat deze de klacht kan oplossen. Als dit niet tot tevredenheid leidt, kan de leerling de klacht schriftelijk indienen bij AAT (Kolibri 3, 5711DX  Someren).


Artikel     8. Privacy
Wegens de nieuwe regelgeving voor het privacybeleid machtig je tevens met het ondertekenen van de algemene voorwaarden AAT om je persoonsgegevens op te slaan binnen een beveiligde omgeving. Voor meer informatie zie onze Privacy Policy.
Privacy Policy Autorijschool A-Twaalf 01-01-2022 

Autorijschool A-Twaalf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autorijschool A-Twaalf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autorijschool A-Twaalf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool A-Twaalf verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Het aangaan van een overeenkomst;
- Het begeleiden bij en uitvoeren van de rij-opleiding;
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum, geboorteplaats;
- BSN / SOFI nummer.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (-16 jaar).

Bewaartermijn
Autorijschool A-Twaalf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig worden vernietigd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Sociale media
Wanneer je bent geslaagd voor je rijbewijs zullen wij hiervan een foto plaatsen op onze Facebook pagina. Mocht je het hier niet mee eens zijn geef het dan aan bij ondertekening.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hiervoor met ons contact op te nemen.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de privacy policy neem dan gerust contact met ons op.

Free Joomla! template by L.THEME